Työlainsäädäntö

Työlainsäädäntö

Keskeisimmät työnantajan ja työntekijän väliseen suhteeseen vaikuttavat lait ovat työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Muita työsuhteeseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä lakeja ovat mm. yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työturvallisuuslaki sekä työterveyshuoltolaki.
Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu pitää työpaikalla esillä työelämää säätelevä lainsäädäntö. Velvoitteen tarkoituksena on varmistaa, että työntekijät voivat halutessaan saada helposti ja yhdestä paikasta kootusti oleellisen työelämän lainsäädännön.

Työnantajan on pidettävä työpaikalla esillä seuraavat lait:

• Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)
• Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
• TMp nuorille sopivista kevyistä töistä (1431/1993)
• STMa nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (302/2007)
• VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)
• Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
• Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (2004/759)
• Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
• Työturvallisuuslaki (2002/738)
• Vuosilomalaki (162/2005)
• Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
• Tasa-arvolaki (609/1986)
• Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
• Työsopimuslaki (55/2001)
• Työaikalaki (5.7.2019/872)
• Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta (305/2009)

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki määrittää keskeiset työnantajan ja työntekijän työsuhteeseen liittyvät oikeudet sekä velvollisuudet. Työsopimuslaista löytyvät säännökset liittyen mm. työsuhteen syntymiseen, palkanmaksuvelvollisuuteen, koeaikaan, sairausajan palkanmaksuun, perhevapaisiin sekä esimerkiksi työsuhteen päättämiseen.

Työsopimuslaki (FINLEX) 

Työaikalaki

Työaikalaissa määritellään mm. säännöllisen työajan päivittäinen ja viikoittainen enimmäistyöaika, ylityö ja siitä maksettavat korvaukset, sunnuntaisin tehtävää työtä koskevat määräykset sekä lepoajat ja työnantajan työaikakirjanpitoa koskevat velvoitteet.

Työaikalaki (FINLEX)

Vuosilomalaki

Vuosilomalaista löytyvät nimensä mukaisesti vuosilomaa koskevat määräykset. Vuosilomalaissa on määritelty, miten työntekijälle kertyy työsuhteen aikana vuosilomaa, jonka ajalta maksetaan palkka. Lisäksi laista löytyvät säännökset vuosilomapalkan maksamisesta, vuosiloman antamisesta sekä siitä, miten toimitaan, jos työntekijä sairastuu vuosiloman aikana.

Vuosilomalaki (FINLEX)