Työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Työlainsäädännön lisäksi työehtosopimuksilla on keskeinen merkitys työsuhteissa. Työnantajaksi ryhtyvän on syytä jo ennen työsopimuksen tekemistä selvitettävä, mitä työehtosopimusta työntekijän tekemään työhön sovelletaan. On myös mahdollista, ettei mikään työehtosopimus sovellu.

Jos työehtosopimus soveltuu, sen määräyksiä on noudatettava. Työehtosopimus on siten ensisijainen lakiin nähden. Vaikka työehtosopimuksen sisältö poikkeaisi laista, työehtosopimusta on noudatettava.

Työehtosopimuksissa on yleensä määrätty lakia yksityiskohtaisemmin työsuhteessa noudatettavista työehdoista. Tärkeimpiä ovat palkkausta ja työaikoja koskevat määräykset. Työehtosopimuksissa määritellään yleensä yksityiskohtaisesti se, miten työntekijän palkka määräytyy. Työaikojen osalta yleensä on yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miten säännöllistä työaikaa voidaan järjestellä eri tavoin.

Minimipalkoista ei ole Suomessa lakia. Työnantaja ei kuitenkaan voi vapaasti määritellä työntekijän palkkaa, vaan työntekijälle on maksettava aina vähintään työehtosopimuksen mukaan määräytyvä palkka. Palkan määrään vaikuttaa yleensä työntekijän asema ja tehtävät sekä mahdollisesti saman alan aiempi työkokemus. Palkkausjärjestelmät voivat olla monimutkaisia, joten niihin kannattaa perehtyä huolella tai kysyä neuvoa asiantuntijalta.

Työehtosopimuksissa on usein määräyksiä työaikoihin perustuvista palkanlisistä, kuten iltalisästä. Kunkin työaikalisän maksamisen ehdot ja lisien määrät käyvät ilmi työehtosopimuksesta. Erilaisia työaikalisiä saattaa olla useita. Tärkeää on muistaa, että vain ylityö- ja sunnuntaityöstä on lain mukaan maksettava korotettu palkka. Muut lisät perustuvat työehtosopimuksiin.

Työnantajan on tärkeä selvittää työehtosopimuksen mukainen palkkakustannus ja myös työaikalisistä aiheutuva lisäkustannus, jotta työntekijän palkkaamisesta aiheutuva kokonaiskustannus on tiedossa. Jos esimerkiksi työntekijä tekee työtään pääosin iltaisin, lisistä saattaa kertyä merkittävä kustannus peruspalkan lisäksi.

Työehtosopimuksen palkkamääräyksiä on noudatettava kokonaisuudessaan. Työnantaja ei esimerkiksi voi pätevästi sopia maksavansa työntekijälle palkkaa siten, että kiinteään palkkaan sisältyisivät kaikki lisät tai että lomaraha sisältyisi työntekijälle maksettavaan kuukausipalkkaan. Työntekijälle annettavasta palkkalaskelmasta on käytävä ilmi eriteltynä palkan eri osatekijät.

Miksi työehtosopimusta on noudatettava?

Työsopimuslaissa on säädetty niin kutsutusta työehtosopimusten yleissitovuudesta. Se tarkoittaa, että kaikkien työnantajien on noudatettava oman toimialansa yleissitovaa työehtosopimusta. Tämä velvollisuus on riippumaton siitä, kuuluuko työnantaja työehtosopimuksen neuvotelleeseen työnantajaliittoon.

Yleissitova työehtosopimus määrittää siten työsuhteen vähimmäisehdot tietylle toimialalle. Työnantaja ei saa sopia työntekijälle huonompia ehtoja kuin mitä yleissitova työehtosopimus määrää. Työehtosopimuksen yleissitovuus perustuu viranomaisten tekemään arviointiin siitä, kuinka moni työntekijä työskentelee työehtosopimuksen tehneen työnantajaliiton jäsenyritysten piirissä.

Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole

Jos toimit sellaisella toimialalla, johon mikään työehtosopimus ei sovellu, työehtosopimusten määräyksiä ei tarvitse noudattaa. Tällöin noudatetaan työlainsäädännössä olevia määräyksiä sekä sitä, mitä työsopimuksessa on sovittu.

Sovellettavan työehtosopimuksen selvittäminen

Työnantajan toimiala ratkaisee sen, mitä työehtosopimusta on noudatettava. Asiaan vaikuttaa myös se, kuuluuko työnantaja työnantajaliittoon ja onko yrityksessä usean toimialan työtä.

Pääsääntönä on toimialaperiaate. Se tarkoittaa, että yrityksessä on noudatettava yrityksen päätoimialan mukaista yleissitovaa työehtosopimusta. Jos yrityksen pääasiallinen toiminta on esimerkiksi rakennusalan työtä, sovellettavaksi tulee rakennusalan työehtosopimus. Tätä ei muuta se, että osa yrityksen toiminnasta on esimerkiksi rakennustarvikkeiden kuljettamista, jos yrityksen pääasiallinen toiminta on selvästi rakennusalan työtä.

Toimialan määrittäminen ei ole aina yksinkertaista. Yrityksellä voi olla toimintaa usealla eri toimialalla eikä yrityksessä tehtävä työ ole välttämättä selvästi yhden tietyn toimialan työtä. Työehtosopimusten soveltamisalaa koskevissa määräyksissä on joskus kuvailtu, minkä tyyppisiin tehtäviin työehtosopimusta sovelletaan. Nämä soveltamisalamääräykset auttavat määrittämisessä, mutta usein tällaista kirjausta ei ole.

Yleissitovia työehtosopimuksia on noin 160 ja epäselvissä tilanteissa on hyvä kysyä asiaa esimerkiksi Suomen Yrittäjien neuvontapalvelusta. Sovellettavaa työehtosopimusta voi tiedustella myös työsuojeluviranomaiselta.

Jos soveltuvia työehtosopimuksia on enemmän kuin yksi, työnantajalla on valta valita sovellettava työehtosopimus. Työntekijän jäsenyys ammattiliitossa ei vaikuta sovellettavan työehtosopimuksen valintaan, vaan sitä ohjaa ainoastaan työnantajan toimiala.

Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät Finlexistä:

FINLEX – työehtosopimukset