Palkanmaksu​

Palkanmaksu

Työlainsäädännössä ei ole määritelty työntekijälle maksettavaa euromääräistä minimipalkkaa, mutta maksettavan palkan on työsopimuslain mukaan oltava tavanomainen ja kohtuullinen. Vaikka laki ei sääntele palkan määrää, työehtosopimuksissa sen sijaan on aina määritelty kyseisen toimialan minimipalkat sekä muita palkkaukseen liittyviä seikkoja, joista ei yleensä voida poiketa edes työntekijän kanssa sopimalla. Ennen työntekijän palkkaamista työnantajan on tärkeää selvittää soveltuva työehtosopimus ja tarkastettava sen määräykset palkkarakenteesta ja palkan määrästä. Mikäli kyseisellä toimialalla on olemassa yleissitova työehtosopimus, sen täsmällisiä määräyksiä palkkauksesta on aina noudatettava, vaikka työnantaja ei olisi järjestäytynyt työnantajaliittoon. Palkkausjärjestelmät voivat olla monimutkaisia, joten niihin kannattaa perehtyä huolella.

Työehtosopimusten mukaan työntekijän palkka määräytyy yleensä työntekijän aseman, tehtävien, työsuhteen keston sekä mahdollisesti saman alan aiemman työkokemuksen perusteella. Työehtosopimuksissa on usein määräyksiä työaikoihin perustuvista palkanlisistä, kuten iltalisästä. Erilaisia työaikalisiä saattaa olla useita. Tärkeää on muistaa, että vain ylityö- ja sunnuntaityöstä on lain mukaan maksettava korotettu palkka. Muut lisät perustuvat työehtosopimuksiin.

Työehtosopimuksen palkkamääräyksiä on noudatettava kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa, ettei työnantaja voi esimerkiksi pätevästi sopia maksavansa työntekijälle palkkaa siten, että kiinteään palkkaan (vaikka se olisi korkeakin) sisältyisivät kaikki lisät tai että lomaraha sisältyisi työntekijälle maksettavaan kuukausipalkkaan. Työntekijälle annettavasta palkkalaskelmasta on käytävä ilmi eriteltynä kaikki palkan eri osatekijät.

Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei työsopimuksessa toisin sovita. Kun palkka lasketaan viikolta tai pidemmältä ajalta, on palkka maksettava kerran kuussa. Tuntipalkka tai alle viikon jaksolta määräytyvä palkka tulee lähtökohtaisesti maksaa kahden viikon välein. Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei työsopimuksessa ole muuta sovittu.

Palkan lisäksi työnantajan täytyy maksaa pakollisia työnantajamaksuja, joiden määrä on toimilasta riippuen noin 20-25% lisää maksettuun palkkaan. Näitä työnantajamaksuja ovat:

  • Työnantajan työeläkevakuutusmaksu
  • Sairausvakuutusmaksu
  • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Tapaturmavakuutusmaksu
  • Ryhmähenkivakuutusmaksu

Lisäksi työnantajan tulee tilittää palkanmaksun yhteydessä myös työntekijän osuudet sosiaalivakuutusmaksuista.