Luontoisedut

Luontoisedut

Työnantaja voi varsinaisen palkan lisäksi tarjota työntekijälle erilaisia rahanarvoisia etuja, joita kutsutaan luontoiseduiksi. Verotuksessa luontoisedulla tarkoitetaan työnantajan muuna kuin rahana työstä suorittamaa vastiketta palkansaajalle. Luontoisetu on työnantajan järjestämä ja kustantama tavara tai palvelu, jonka työnantaja luovuttaa palkansaajan käyttöön. Luontoisedut ovat luonteeltaan useimmiten jatkuvia tai säännöllisesti toistuvia.

Tyypillisiä luontoisetuja ovat esimerkiksi 

  • Puhelinetu
  • Työsuhdematkalippu
  • Ravintoetu
  • Autoetu
  • Autotallietu
  • Asuntoetu


Verohallinto antaa vuosittain päätöksen eri luontoisetujen verotusarvosta. Tämä euromääräinen arvo huomioidaan työntekijän verotuksessa, sillä luontoisetu on veronalaista ansiota ja tällaista etua verotetaan kuin palkkaa. Jos työntekijä saa rahapalkkansa lisäksi esimerkiksi puhelinedun, edun arvo lisätään Verohallinnon päätöksen suuruisena ennakonpidätystä toimitettaessa rahapalkkaan. Ennakonpidätys lasketaan rahapalkan ja luontoisetujen verotusarvon yhteismäärän perusteella. Näin laskettu ennakonpidätys vähennetään rahapalkasta.

Jos jollekin edulle ei ole vahvistettu verotusarvoa, verotuksessa käytetään edun käypää arvoa. Käypää arvoa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa käypä arvo on pienempi kuin Verohallinnon vahvistama luontoisetuarvo. Työnantajan ostaman palvelun hintana voidaan yleensä pitää palvelun hankinnasta aiheutuneita kustannuksia. Jos luontoisetuna annetaan työnantajan omistama kulutushyödyke, edun käypään arvoon huomioidaan hyödykkeen hankintameno, mahdolliset edun antamisesta johtuvat juoksevat kustannukset, poistot ja sitoutuneen pääoman korko. Vuokratun hyödykkeen käypä arvo puolestaan on tyypillisesti maksetun vuokran määrä.

Palkka voi periaatteessa koostua pelkistä luontoiseduista, eikä rahapalkan maksaminen siten ole luontoisetujen saamisen edellytyksenä. Työnantajan on mahdollista periä työntekijältä korvaus myöntämästään luontoisedusta. Jos työntekijän työnantajalle maksama korvaus on vähintään edun luontoisetuarvon suuruinen, verotettavaa etua ei synny. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava luontoisetu tulorekisteriin.