Työlainsäädäntö ja työantajan velvoitteet

Työlainsäädäntö ja työantajan velvoitteet​

Työnantajaksi ryhtyminen tuo mukanaan erinäisiä velvoitteita. Osa näistä velvoitteista tulee lainsäädännöstä, osa taas toimialakohtaisista työehtosopimuksista.
Yrittäjän tai työnantajan ei tarvitse osata ulkoa työsopimuslain tai työehtosopimusten säännöksiä, mutta on hyvä tietää, mistä tietoa löytyy sekä se, miten eri lait sekä työehtosopimusten säännökset työnantajan ja työntekijän oikeuksiin sekä velvollisuuksiin vaikuttavat.
On sekä työnantajan että työntekijän etu, kun asiat on alusta asti hoidettu oikein ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Työlainsäädäntö

Keskeisimmät työnantajan ja työntekijän väliseen suhteeseen vaikuttavat lait ovat työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Muita työsuhteeseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia määritteleviä lakeja ovat mm. yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työturvallisuuslaki sekä työterveyshuoltolaki.
Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu pitää työpaikalla esillä työelämää säätelevä lainsäädäntö. Velvoitteen tarkoituksena on varmistaa, että työntekijät voivat halutessaan saada helposti ja yhdestä paikasta kootusti oleellisen työelämän lainsäädännön.

Työnantajan on pidettävä työpaikalla esillä seuraavat lait:
• Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)
• Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
• TMp nuorille sopivista kevyistä töistä (1431/1993)
• STMa nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (302/2007)
• VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)
• Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
• Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (2004/759)
• Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
• Työturvallisuuslaki (2002/738)
• Vuosilomalaki (162/2005)
• Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
• Tasa-arvolaki (609/1986)
• Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
• Työsopimuslaki (55/2001)
• Työaikalaki (5.7.2019/872)
• Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta (305/2009)

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki määrittää keskeiset työnantajan ja työntekijän työsuhteeseen liittyvät oikeudet sekä velvollisuudet. Työsopimuslaista löytyvät säännökset liittyen mm. työsuhteen syntymiseen, palkanmaksuvelvollisuuteen, koeaikaan, sairausajan palkanmaksuun, perhevapaisiin sekä esimerkiksi työsuhteen päättämiseen.

Työsopimuslaki (FINLEX) 

Työaikalaki

Työaikalaissa määritellään mm. säännöllisen työajan päivittäinen ja viikoittainen enimmäistyöaika, ylityö ja siitä maksettavat korvaukset, sunnuntaisin tehtävää työtä koskevat määräykset sekä lepoajat ja työnantajan työaikakirjanpitoa koskevat velvoitteet.

Työaikalaki (FINLEX)

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki määrittää keskeiset työnantajan ja työntekijän työsuhteeseen liittyvät oikeudet sekä velvollisuudet. Työsopimuslaista löytyvät säännökset liittyen mm. työsuhteen syntymiseen, palkanmaksuvelvollisuuteen, koeaikaan, sairausajan palkanmaksuun, perhevapaisiin sekä esimerkiksi työsuhteen päättämiseen.

Työsopimuslaki (FINLEX) 

Työaikalaki

Työaikalaissa määritellään mm. säännöllisen työajan päivittäinen ja viikoittainen enimmäistyöaika, ylityö ja siitä maksettavat korvaukset, sunnuntaisin tehtävää työtä koskevat määräykset sekä lepoajat ja työnantajan työaikakirjanpitoa koskevat velvoitteet.

Työaikalaki (FINLEX)